برگزاری جلسات توجیهی به مناسبت نوروز 1398 برای نگهبانان موسسه در جلسات برگزار شده موسسه حفاظتی و مراقبتی تاتار تجهیزات بازدارنده نگهبانان را برسی و نگهبانان به صورت کامل مجهز می شوند نگهبانان موظف شده که به صورت مستمر از انبار ها
ادامه مطلب