پلیس

تامین نیروی پلیس جهت انتظامات و حفظ نظم و همچنین مراقبت بیشتر از مراکز و مراقبت از محموله های مهم خطر ناک که نیاز به رابط قضائی دارد