نگهبان حفاظتی

تامین نیروی نگهبان جهت حفاظت و مراقبت از مجتمع های مسکونی محله ها مراکز صنعتی بیمارستانها و غیره.شما می توانید با بهره گیری از نگهبان جهت امر نگهبانی از اماکن خود با موسسه حفاظتی مراقبتی تاتار همکاری و مشاوره رایگان داشته باشید.