محافظ

مراقب در موسسه حفاظتی مراقبتی تاتار وظیفه تامین نیروی گارد حفاظتی  را جهت تشریفات و محافظت شخصی از شخصیت ها و افراد به عهده دارد ،در صورت نیاز میتوانید با موسسه حفاظتی مراقبتی تاتار در تماس باشید تا کار ازموده ترین مراقب را برای خود انتخاب کنید.