مامور مسلح

تامین نیروی مسلح جهت حفاظت از پروژهای حساس و همچنین حمل پول و حفاظت از بانک ها و موسسات مالی